Từ ngày 1/2/2019, trang web của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được chuyển tới địa chỉ: http://icd.edu.vn
From 1 February, 2019, the website of International Cooperation Department - Ministry of Education and Training (Vietnam) has been forwarded to: http://icd.edu.vn