2.6 Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu tại nước ngoài

2598 Lượt xem

Việc gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài thực hiện theo Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem Phụ lục 2).

Các tập đính kèm
Top