Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

2.9 Liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế

13079 Lượt xem

9.1. Các thông tin dành cho lưu học sinh được đăng tải trên trang web của Cục: www.vied.vn, vào mục “Văn bản thủ tục” để lưu học sinh tham khảo thêm và lấy các mẫu khai, báo cáo theo quy định.

9.2. Địa chỉ liên hệ chung

Phòng Lưu học sinh
Cục Đào tạo với nước ngoài
21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hạnh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.3. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án 911

STT

Nước

Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo

Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh

1

Ai-len

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2

Anh

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trần Thị Nga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3

Áo

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

4

Ba Lan

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

5

Bê-la-rút

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vũ Trần Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

6

Bỉ

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

7

Ca-na-đa

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

8

Đài Loan

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thu Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

9

Đan Mạch

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

10

Đức

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trần Thị Nga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

11

Hà Lan

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

12

Hàn Quốc

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lê Thị Tuyết Lan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

13

Hoa Kỳ

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

14

I-ta-li-a

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

15

Ma-lai-xi-a

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

16

Na Uy

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

17

 Nga

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vũ Trần Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18

Nhật Bản

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lê Thị Tuyết Lan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

19

Niu Di lân

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hoàng Thị Kim Oanh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

20

Ô-xtơ-rây-li-a

Quách Ngọc Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hoàng Thị Kim Oanh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

21

Pháp

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ngô Thị Diệu Linh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

22

Phi-lip-pin

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

23

 Séc

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

24

Tây Ban Nha

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

25

Thái Lan

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

26

Thụy Điển

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

27

Trung Quốc

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thu Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

28

Xinh-ga-po

Vũ Thị Liên Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

9.4. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án 599  

STT Nước Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh
Theo phân công tương tự tại mục 9.3. đối với lưu học sinh Đề án 911 Hoàng Thị Kim Oanh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
9.5. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
STT Nước Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh
Theo phân công tương tự tại mục 9.3. đối với lưu học sinh Đề án 911 Nguyễn Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
9.6. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh diện Hiệp định 

STT

Nước

Chuyên viên hỗ trợ xử lý thủ tục đề nghị phía nước ngoài tiếp nhận đào tạo

Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh

1

Ấn Độ

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2

Ba Lan

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3

Bê-la-rút

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

4

Bun-ga-ri

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

5

Ca-dắc-xtan

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

6

Căm-pu-chia

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vũ Trần Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

7

Cu-ba

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

8

Hung-ga-ri

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

9

Lào

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vũ Trần Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

10

Ma-rốc

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

11

Mông Cổ

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

12

Mô-dăm-bích

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

13

Môn-đô-va

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

14

Nga (nhóm 1)

Vũ Hồng Hạnh
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thu Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nga (nhóm 2)

Lê Thị Tuyết Lan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nga (nhóm 3)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nga (nhóm 4)

Vũ Thị Bằng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nga (nhóm 5)

Đồng Thị Thanh Tâm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

15

Ru-ma-ni

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

16

Séc

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

17

Trung Quốc

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thị Thu Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18

U-crai-na

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bùi Thị Thu Thủy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

19

Xlô-va-ki-a

Nguyễn Thị Hà Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

20

Xri Lan-ca

Vũ Hồng Hạnh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Quang Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nga (nhóm 1): LHS học về năng lượng nguyên tử tại Nga;
Nga (nhóm 2): LHS học tại các TP từ vần A đến I và các trường ở Moscow gồm: TrĐHTH Kỹ thuật Bauman, TrĐH Sư phạm Moscow, TrĐH Dầu và Khí Nga, TrĐH Y khoa Nga;
Nga (nhóm 3): LHS học tại các trường ở Moscow gồm: TrĐH Bộ Nội vụ Nga, TrĐH Giao thông Đường bộ Moscow, TrĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga, TrĐH Vật lý Kỹ thuật Moscow, TrĐH Xây dựng Moscow, TrĐH Năng lượng Moscow, TrĐH Thép và Hợp kim Moscow, TrĐH Kinh tế Thống kê và Tin học Moscow, TrĐH Kinh tế Plekhanov, TrĐH Tài chính thuộc CP Nga, TrĐH Hàng không Moscow, TrĐH Chế tạo máy Moscow;
Nga (nhóm 4): LHS học tại các trường còn lại ở Moscow và LHS học tại các TP của Nga từ vần K đến T (không bao gồm TP Moscow, St. Petersburg và Tomsk);
Nga (nhóm 5): LHS học tại  TP Tomsk, St. Petersburg và các TP từ vần U đến V.

Top