Lịch tuyển sinh hàng năm cho các chương trình học bổng có sử dụng Ngân sách nhà nước

26 Tháng 6, 2015 | 51673 Lượt xem
  • Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi thời gian tuyển sinh hoặc không tiếp tục tuyển sinh, phụ thuộc thời gian hiệu lực của các Đề án học bổng ngân sách Nhà nước, thông tin của phía nước ngoài khẳng định về việc cấp học bổng của từng năm.
  • Chương trình học bổng nào được thực hiện sẽ được ban hành thông báo tuyển sinh chính thức trên websites của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn và Cục Đào tạo với nước ngoài www.vied.vn
STT Các chương trình học bổng Dự kiến thời gian ban hành Thông báo tuyển sinh Dự kiến thời gian nhập học ở nước ngoài Thông tin thông báo năm 2015, 2016 Thông tin tham khảo liên quan (2016) Thông báo năm 2017
1 Học bổng Đề án 911 Quý I hoặc/và Quý IV Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng tuyển sinh: 1300 chỉ tiêu
Trình độ: Tiến sĩ
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
2 Học bổng Đề án 599 Quý I hoặc/và Quý III Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng và trình độ tuyển sinh
- Đại học: 43 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 253 chỉ tiêu
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
3 Học bổng đi học tại Ấn Độ diện Hiệp định Quý I Từ tháng 7 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ấn Độ
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
4 Học bổng đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định Quý I đến Quý II Từ tháng 9 đến tháng 12

Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 145 chỉ tiêu
- Chuyên gia: 64 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 323 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 246 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 77 chỉ tiêu
Nước: Liên Bang Nga

Thông báo tuyển sinh 2016 ...

 
5 Học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định Quý I hoặc Quý IV Tháng 9, 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học, Thạc sĩ: 60 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 20 chỉ tiêu
Nước: Hung-ga-ri
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
6 Học bổng đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định Quý I Từ tháng 8 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 62 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Trung Quốc
Thông báo tuyển sinh 2016 ...
7 Học bổng đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Ca-dắc-xtan
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
8 Học bổng đi học tại U-crai-na diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học, Thạc sĩ: 25 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu
Nước: U-crai-na
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
9 Học bổng đi học Bê-la-rút diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Thạc sĩ: 4 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 5 chỉ tiêu
Nước: Bê-la-rút
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
10 Học bổng đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ru-ma-ni
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
11 Học bổng đi học tại Ba Lan diện Hiệp định Quý I, II Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ba Lan
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
12 Học bổng đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Tiến sĩ: 1 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 1 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 3 chỉ tiêu
Nước: Bun-ga-ri
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
13 Học bổng Xlô-va-ki-a diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu
- Đại học, Thạc sĩ: 2 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 1 chỉ tiêu
Nước: Xlô-va-ki-a
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
14 Học bổng đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định Quý I, II Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Mông Cổ
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
15 Học bổng đi học tại Cu-ba diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Cu-ba
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
16 Học bổng đi học tại Môn-đô-va diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 5 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 5 chỉ tiêu
Nước: Môn-đô-va
Thông báo tuyển sinh 2014 ...  
17 Học bổng đi học tại Căm-pu-chia diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 15 chỉ tiêu
- Ngắn hạn tiếng Khơ-me: 20 chỉ tiêu
Nước: Căm-pu-chia
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
18 Học bổng đi học tại Lào diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh: 60 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Thực tập sinh (học tiếng)
Nước: Lào
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
19 Học bổng đi học tại Xri Lan-ca diện Hiệp định Quý III, IV Quý I Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Xri Lan-ca
TB tuyển sinh Xri Lan-ca 2013  
20 Học bổng đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 10 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ
Nước: Ma-rốc
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
21 Học bổng đi học tại Mô-dăm-bích diện Hiệp định Quý IV Từ tháng 3 đến tháng 4 năm sau   Cục Đào tạo với nước ngoài gửi văn bản thông báo trực tiếp tới Trường Đại học Hà Nội  
22 Học bổng đi học ngành Năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản Quý I Từ tháng 4/2017   TB tuyển sinh 2016 ...  
23 Học bổng đi học đại học tại Nhật Bản (Mitsubishi) Quý II Từ tháng 6/2016 Số lượng tuyển sinh: 05 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Thông báo tuyển sinh 2016 Thông báo tuyển sinh 2017...
Top