Tìm kiếm cơ sở tư vấn du học

Tên cơ sở:
Tỉnh/Thành phố:
 
09 Tháng 6, 2015 | 15959 Lượt xem

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ TVDH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

Theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Nguồn: Báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước tính đến ngày 15/02/2017

- Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận hoạt động; tại đây.

- Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động; tại đây.

Top

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks