Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

I. Chức năng

 • Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo với nước ngoài và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo với nước ngoài.
 • Tên giao dịch quốc tế của Cục là: Vietnam International Education Development, viết tắt là VIED.
 • Cục Đào tạo với nước ngoài có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:
  • a) Quản lý lưu học sinh học tập ở nước ngoài; quản lý công dân Việt Nam đi làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài; hướng dẫn các cơ sở giáo dục của Việt Nam trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài học tập và giảng dạy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan thống kê, theo dõi tình hình người Việt Nam học tập, làm việc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài, người nước ngoài học tập và làm việc ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam;
  • b) Tham mưu cho Bộ trưởng ban hành quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện thành lập, đình chỉ, giải thể và quy chế tổ chức, hoạt động đối với các tổ chức có hoạt động dịch vụ và tư vấn cho người Việt Nam đi học tại nước ngoài; chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các các tổ chức nói trên theo quy định của pháp luật;
  • c) Tuyển chọn, trình lãnh đạo Bộ ký quyết định phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trúng tuyển đi học tập ở nước ngoài đối với các trường hợp đi học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập sinh có sử dụng ngân sách nhà nước và diện hiệp định. Thừa uỷ quyền Bộ trưởng ký quyết định cử công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài theo danh sách đã được Bộ trưởng phê duyệt hoặc đi học không lấy bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ có sử dụng ngân sách của nhà nước và diện hiệp định;
  • d) Giải quyết thủ tục về nước, thủ tục thu nhận và thừa uỷ quyền Bộ trưởng ký Quyết định tiếp nhận về cơ quan cũ cho công dân Việt Nam sau khi hết hạn học tập ở nước ngoài đối với các trường hợp do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi;
  • đ) Đàm phán, thương lượng, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phạm vi hoạt động của Cục;
  • e) Thẩm định và thực hiện các đề án phối hợp đào tạo với nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước;
  • g) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực đào tạo với nước ngoài.
 2. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế giúp Bộ trưởng trong việc đàm phán, tiếp nhận và triển khai các nguồn viện trợ, tài trợ dưới dạng học bổng thường niên và không thường niên của các Chính phủ và các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam; thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam do phía nước ngoài cấp bằng, trình cấp có thẩm quyền quyết định; phát triển, quảng bá ngôn ngữ và dạy tiếng Việt, văn hoá, giáo dục của Việt Nam ra nước ngoài; tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước giúp các cơ sở giáo dục, đào tạo Việt Nam về học bổng, liên kết hợp tác đào tạo, hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
 3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nước ngoài; tuyển chọn cán bộ đi làm công tác hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
 4. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan, thẩm định hồ sơ xin mở các cơ sở đào tạo có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 5. Phối hợp với Thanh tra Bộ thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ sở đào tạo có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và việc thực hiện các chương trình đào tạo liên kết giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam.
 6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện các đề án liên kết đào tạo với nước ngoài.
Top