Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cục Đào tạo với nước ngoài ban hành thông báo tuyển sinh đăng tải trên các websites của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Đào tạo với nước ngoài: www.moet.gov.vn và www.vied.vn Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Bước 3: Lãnh đạo Cục…

Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng Hiệp định, học bổng khác

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cục Đào tạo với nước ngoài ban hành thông báo tuyển sinh đăng tải trên các websites của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Đào tạo với nước ngoài: www.moet.gov.vn và www.vied.vn. Bước 2. Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Bước 3: Lãnh đạo Cục…
Top

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks