Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các phòng:

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp
  • Phòng Quan hệ quốc tế
  • Phòng Giáo dục quốc tế
  • Phòng Hợp tác đầu tư

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
  • Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế
  • Phân viện Puskin

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Top