Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉnh sửa lần cuối vào 08 Tháng 7, 2017 | 18602 Lượt xem
Danh sách các văn bản công báo
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
I Văn bản chung
1 Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (thay thế Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT) 21/03/2016 Tải về
2 Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT ngày 03/04/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mức thu học phí đối với đào tạo trình độ tiến sĩ được đi đào tạo ở nước ngoài thuộc Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" ban hành kèm theo quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 03/04/2014 Tải về
3 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020" 10/03/2015 Tải về
4 Công báo/ Số 231 + 232 Văn bản hợp nhất, Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 27/02/2014 Tải về
5 Nghị định số 69/2017/NĐ-CP Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/5/2017 Tải về
6 Nghị định số 73/2013/NĐ-CP Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 26/09/2012 Tải về
7 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 15/01/2013 Tải về
8 Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 24/10/2013 Tải về
9 Quyết định số 599/QĐ-TTg Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020" 17/04/2013 Tải về
10 Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 28/06/2013 Tải về
11 Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 25/07/2013 Tải về
12 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 26/08/2014 Tải về
13 Thông tư Liên tịch số 130 /2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư Liên tịch số 130 /2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”
 
19/09/2013 Tải về
14 Quyết định số 911/QĐ-TTg Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 17/06/2010 Tải về
15 Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2012 Tải về
16 Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 15/10/2014 Tải về
II Văn bản quy phạm pháp luật về Lưu học sinh Việt Nam
17 Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 05/12/2007 Tải về
18 Thông tư Liên tịch số 206/2010/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC Thông tư Liên tịch số 206/2010/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước 15/12/2010 Tải về
19 Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11/04/2014 Tải về
20 Quyết định 740/QĐ-BGDĐT Quyết định 740/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước 21/2/2012 Tải về
21 Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/1/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài 29/1/2013 Tải về
22 Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/7/2013 Tải về
23 Thông tư số 02/2011/TT-BNG Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài 27/6/2011 Tải về
III Văn bản quy phạm pháp luật về Lưu học sinh Nước ngoài
24 Thông tư số 03/TT-BGDĐT Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 25/02/2014 Tải về
25 Thông tư số 133/2008/TT-BTC Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam 31/12/2008 Tải về
26 Thông tư số 120/2012/TT-BTC Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam 24/7/2012 Tải về
Top